VVS-Dialogi ®

Worldwide Team Services

 

Startside

Information

Sitemap

New links

 
 
 

 

 
 

 

 
     
  Flag of VVS-Dialogi Information    
           
 
World

Africa

Antarctica

Asia

Europe

North America

Oceania

South America

 

 


 


 


 

 
           
       
    VVS-Dialogi - har høj status og værdi
Varemærket VVS-Dialogi er registreret i det danske varemærkeregister. Det er ikke tilladt, at bruge varemærket eller et andet tegn, der ligner varemærket uden samtykke fra indehaveren Klaus Hougaard Petersen. Ved registreringen er der opnået eneret til brug af varemærket. Det registrerede varemærke adskiller sig væsentligt fra andre varemærker. Derfor har varemærket meget høj status og værdi. Varemærkeregistreringen af et kunstord på 10 bogstaver, og én bindesteg tog ca. 4 år i sagsbehandlingstid. Brugen af ® tegnet i forbindelse med varemærket er med til at signalere, på nem og utvetydig måde, at der er tale om et registreret varemærke.
 
           
       
    Kun kontakt via e-mail
Send din mening eller andet der falder dig ind. Besøgende kan til enhver tid foreslå forbedringer eller rettelser. Alle dine kommentarer eller forslag skaber udvikling. Skriftlig henvendelse kan foretages til varemærkeindehaver Klaus Hougaard Petersen på følgende e-mail: khps@live.dk
 
           
       
    Tilføj/ret links
Du behøver ikke holde et godt link hemmeligt for andre. Skriv hvilken kategori hjemmesiden tilhører. Ugen efter vil linket blive tilføjet her under "New links". Samtidig placeres linket i foreslået eller passende kategori. Beklageligvis optages ikke alle links, men der sker intet ved at forsøge.
 
           
       
    Hyperlink
Der tilbydes kun hyperlink som en hjælp, og medtagelsen af hyperlink skal ikke opfattes, som en anbefaling. Alle websider herunder hyperlink kan blive ændret eller slettet uden forudgående varsel. Indirekte tab, følgeskader eller nogen som helst anden skade, der opstår som følge af brug henhører under ansvarsfraskrivelse.
 
           
       
    Perioden 1999-2015
1.859.355 besøgende har downloadet samlet 147,02 GB i form af sider og grafik fra webstedet.
Alt i alt har der været
8.260.663 hits på webstedet.
Internetdomænet www.vvs-dialogi.dk er oprettet den 15. februar 1999.
 
           
       
    Opdatering
Websider med tilhørende grafik, der er tilgængelig på dette domæne kan beklageligvis indeholde tekniske unøjagtigheder, typografiske fejl eller døde hyperlinks. Websider med tilhørende grafik på webstedet er i konstant vækst, og opdatering foretages med passende mellemrum.
 
           
       
    Copyright
Kort fortalt må intet kopieres eller ændres uden skriftlig tilladelse. Det er de besøgenes ansvar at overholde den gældende copyright lovgivning.
 
           
       
    13. februar 1997 - Varemærkeansøgning
Ansøgning blev afleveret i Patent & Varemærkestyrelsen i Tåstrup hvor der blev indbetalt et ansøgningsgebyr.
 
           
       
    7. marts 1997 - Registrering af varemærke
Varemærket VVS-Dialogi blev registreret i Patent & Varemærkestyrelsen.
 
           
       
    2. juni 1997 - Indsigelse mod registreringen
På vegne af KNIGHT-RIDDER INFORMATION INC., a corporation of the state of California, 2440, El Camino Real, Mountain View, Californien 94040, USA, nedlægger Internationalt Patent-Bureau hermed indsigelse mod at det foreløbigt registrerede ordmærke VR 01208 1997 VVS-Dialogi registreres endeligt. Som begrundelse for indsigelsen skal vi foreløbigt henvise til at varemærket VVS-Dialogi er forveksleligt med indsiger velkendte ordmærke DIALOG registreret under VR 04.314 1980. Indsigelsen baserer sig på indsigernes ældre registrering af ordmærket VR 04.314 1980  DIALOG, såvel som på de af indsigerne ved brug af mærket i Danmark stiftede varemærkerettigheder til DIALOG, jvf. Varemærkeloven §15, stk.1, nr. 2 og stk.4, nr. 2.

Tjenesteydelseskollision

Den foreløbige registrering af "VVS-DIALOGI" omfatter blandt andet "tjenesteydelser, der ikke kan henføres til andre klasser" i klasse 42. Denne diffuse gruppe af tjenesteydelser overlapper de af indsigernes registrering omfattede tjenesteydelser, " Informationssøgning ved hjælp af datamaskiner indenfor forskellige områder herunder..". De nævnte tjenesteydelser optræder således ikke i Nice-klassifikationens alfabetiske liste, og er netop klassificeret i klasse 42, fordi de hører til gruppen af tjenesteydelser, der ikke kan henføres til andre klasser, jvf. klassehovedet til klasse 42. Der foreligger herefter fuldstændigt overlap mellem de af mærkerne omfattede tjenesteydelser.

Mærket DIALOG har siden 1980 været brugt i Danmark i forbindelse med annoncering og afholdelse af kurser og seminarer i informations- og databasesøgning. Denne mærkebrug er siden 1995 foretaget af indsigers danske datterselskab, Knight-Rider Information A/S (direktør Ulla Retlev) og før 1995 af indsigernes danske kontakt, Ulla Retlev, Retlev Information. Vi vedlægger som bilag 1 dokumentation for brugen af mærket for kursusvirksomhed i tiden før det modholdte mærkes indleveringsdag. Som bilag 2 vedlægges dokumentation for, at Retlev Information's og senere Knight-Ridder Information A/S's dokumenterede mærkebrug kan tilskrives indsigerne, som sket med disses samtykke.

Herefter foreligger der for så vidt angår de af den foreløbige registrering omfattede tjenesteydelser, "Uddannelsesvirksomhed og undervisningsvirksomhed", i klasse 41, kollision med de tjenesteydelser, for hvilke indsigerne ved brug af mærket har stiftet varemærket til DIALOG.


Mærkeligheden
Vedrørende mærkeligheden bemærkes, at DIALOG er fuldstændigt indeholdt i det foreløbigt registrerede mærke VVS-DIALOGI.

DIALOGI ligger både visuelt og auditivt meget tæt på DIALOG. Det er vor opfattelse, at DIALOGI fremtræder som et ord, der er afledt af ordet DIALOG. Dette ganske som ordene: dialogisere, dialogisk og dialogisme. DIALOGI giver kraftige suggestioner i retning af ordet dialog og det heri indeholdte meningsindhold. Tilføjelsen af et I, fjerner ikke det foreløbigt registrerede mærke tilstrækkeligt fra indsigernes mærke.

Mærkedelen VVS i det ansøgte varemærke er rent beskrivende. VVS oplyser således, at der er tale om tjenesteydelser, der angår VVS-området. Dette mærkeelement bør derfor tillægges ringe vægt i mærkelighedsbedømmelsen.

Det er herefter vor opfattelse, at "VVS-DIALOGI" ligger for tæt på DIALOG og at der foreligger risiko for forveksling af mærkerne, især da der er tale om identiske tjenesteydelser.

At mærkerne bør anses for at være forvekslelige synes at være i overensstemmelse med direktoratets hidtidige praksis, idet 3 registreringer og 1 ansøgning indeholdende ordet DIALOG har fået modholdt indsigernes registrering af DIALOG og har måtte begrænse sig til alene at omfatte ikke-identiske tjenesteydelser i klasse 42, jvf. bilag 3.

Det drejer sig om registreringerne:
VR 08.799 1993  KMD DIALOG
VR 03.259 1996  NET- DIALOG
VR 02.031 1994  DIALOGUE DEVELOPMENT

om ansøgningen:
VA 01.284.1997  DIALOG DESIGN

"VVS-DIALOGI" bør på tilsvarende vis ikke kunne opnå endelig registrering, førend der er sket en begrænsning til ikke-identiske tjenesteydelser i klasserne 41 og 42.

Som det ses ligger også KMD DIALOG efter direktoratets praksis for tæt på DIALOG. Dette uanset at bogstavkombinationen KMD ikke som VVS er beskrivende. Det er vor opfattelse, at "VVS-DIALOGI" af disse grunde - uanset I'et - ikke kan betragtes som liggende længere fra DIALOG end KMD DIALOG.

Det bemærkes i øvrigt, at der bør tages hensyn til, at DIALOG er velkendt i Danmark for de omhandlede tjenesteydelser (informationssøgning ved hjælp af datamaskine og uddannelsesvirksomhed vedrørende samme). Der bør således tildeles mærket en udvidet beskyttelse.

Vi anmoder herefter om, at indsigelsen tages til følge, og at den foreløbige registrering af VVS-DIALOGI erklæres ugyldig eller delvis ugyldig. Såfremt den foreløbige registrering "VVS-DIALOGI" begrænses i klasse 41 til "uddannelses- og undervisningsvirksomhed indenfor VVS-området " og at "tjenesteydelser, der ikke kan henføres til andre klasser" i klasse 42 præciseres til sådanne tjenesteydelser som ikke kolliderer med de tjenesteydelser i klasse 42, som er omfattet af indsigernes registrering VR 04.314 1980 DIALOG vil indsigerne imidlertid overveje, at trække indsigelsen tilbage.


Yderligere relateret information vedrørende hvem indsiger var kan ses via nedenstående links.

Knight Ridder - From Wikipedia, the free encyclopedia
Dialog (Online database) - From Wikipedia, the free encyclopedia
The McClatchy Company - From Wikipedia, the free encyclopedia
The Thomson Corporation - From Wikipedia, the free encyclopedia
 
           
       
    19. juni 1998 - Direktoratets afgørelse
Mærkeindehaveren bestrider, at mærket skulle kunne være vildledende.

Patentdirektoratet har i dag truffet afgørelse i sagen. Den nedlagte indsigelse kan ikke tages til følge.

To varemærker er forvekslelige i henhold til varemærkelovens §15, stk. 1, nr. 2, jf. §4, stk. 1, når mærkerne ligner hinanden så meget, at der er risiko for forveksling, og mærkerne vedrører varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art.

Det registrerede mærke består af 10 bogstaver og en bindestreg, mens indsigers består af seks bogstaver. For så vidt angår udtalen, udtales det registrerede mærke som et syvstavelsesord over for indsigermærkets tre stavelser. Hele indsigermærket er indeholdt i det angrebne mærke, idet dog hverken begyndelsen eller slutningen er fælles for de to mærker. Ordet DIALOGI er et kunstord, mens DIALOG er velkendt i betydningen samtale. Ud fra en samlet vurdering, og herunder at de to mærker syns- og udtalemæssigt adskiller sig væsentligt fra hinanden, findes mærkerne ikke at være forvekslelige.

Betingelserne for, at bestemmelsen i varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 kan bringes i anvendelse er, at det ansøgte varemærke skal ligne det ældre varemærke, det medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre mærkes særpræg eller renommé eller skade dette. Allerede fordi der ikke foreligger mærkelighed, findes indsigelsen heller ikke at kunne tages til følge efter § 15, stk. 4, nr. 1.

Direktoratet bemærker endvidere, at VVS-Dialogi ikke har nogen betydning, hvorfor der ikke kan tales om, at mærket er vildledende.

Den trufne afgørelse kan i medfør af bestemmelsen i § 46 i lovbekendtgørelse nr. 162 af 21. februar 1997 indbringes for Patentankenævnet.
 
           
       
    5. august 1999 - Anmodning om udtalelse
Ankenævnet anmoder Patentdirektoratet om en udtalelse på grundlag af de senest fremkomne oplysninger. Denne skal parterne så have mulighed for at udtale sig om før sagen går til votering hos Ankenævnets medlemmer. 4 ankenævnsmedlemmer skal behandle sagen efter tur, da behandlingen foregår skriftligt.

Da klager har ønsket mundtlig behandling er det derfor desværre sandsynligt, at sagen først kan berammes til et ankenævnsmøde i foråret/sommeren år 2000.
 
           
       
    27. september 1999 - Patentdirektoratets høringssvar
Det er fortsat vores opfattelse, at der ikke umiddelbart er hverken mærke-lighed eller vareartslighed mellem de to mærker.

Til støtte for at mærkerne alligevel er forvekslelige henviser klageren imidlertid til, at Deres mærke er velkendt. Et mærkes velkendthed kan således både have betydning for vurderingen af mærke-lighed, jf. afgørelserne nævnt i Kom-VML, p. 130, samt for en evt. udvidet "Kodak-beskyttelse", jf VML paragraf 15, stk. 4, nr. 1.

Det er vores opfattelse, at det indsendte materiale ikke har en sådan karakter, at det kan anses for dokumenteret, at mærket er velkendt i varemærkelovens forstand. Det indsendte materiale er temmelig sporadisk og er, bortset fra bilag 18, materiale, der er dateret langt tid før den her omhandlede ansøgnings indlevering. Endvidere kan det ikke anses for godtgjort, at brugen af det angrebne mærke er en utilbørlig udnyttelse af eller kan skade klagerens mærkes særpræg eller renommé.

Vi skal derfor henstille, at ankenævnet stadfæster Patentdirektoratets afgørelse, hvorefter de omhandlede varemærker ikke findes forvekslelige.
 
           
       
    10. oktober 2000 - Resumé af Ankenævnets afgørelse
For Patentdirektoratet var nedlagt indsigelse om, at det registrerede mærke VVS-Dialogi var forveksleligt med indsigers velkendte DIALOG, og at VVS-Dialogi i øvrigt var vildledende for tjenesteydelser, som ikke har med VVS-området at gøre. Direktoratet afviste indsigelsen under henvisning til, at mærkerne ud fra en samlet vurdering ikke fandtes forvekslelige, samt at VVS-Dialogi, da det ikke havde nogen betydning, ikke kunne anses for at være vildledende.

For Patentankenævnet blev nedlagt samme påstand som i indsigelsessagen, men ankenævnet fandt imidlertid, at det registrerede mærke var vildledende for andre tjenesteydelser end dem, der angik VVS-området, jf. varemærkelovens § 14, nr. 2, hvorfor fortegnelsen af tjenesteydelser burde begrænses i overensstemmelse hermed.Kendelse
År 2000, den 9. oktober afsagde Patentankenævnet (Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Steffen Gulmann og Finn Mikkelsen) følgende kendelse i sagen.

Klage fra Knight-Ridder Information Inc. USA v/ Internationalt Patent-Bureau over Patentdirektoratets afgørelse af 19. juni 1998 vedrørende varemærkeregistrering af VVS-Dialogi for Klaus Hougaard Petersen, Danmark.

Ankenævnet er enig med Patent- og Varemærkestyrelsen (Patentdirektoratet) i, at det registrerede mærke VVS-Dialogi ikke er forveksleligt med indsigers mærke DIALOG. Der er hverken auditiv eller visuel lighed, og Dialogi er et kunstord, hvorimod DIALOG betyder samtale.

Nævnet finder imidlertid, at det registreret mærke er vildledende for andre tjenesteydelser end dem, der angår VVS-området, jf. varemærkelovens § 14, nr. 2, hvorfor fortegnelsen af tjenesteydelser bør begrænses i overensstemmelse hermed. Den af klageren i påstandsdokument af 5. september 2000 nedlagte subsidiære påstand herom tages til følge.Herefter bestemmes
Sagen tilbagesendes til Patent- og Varemærkestyrelsen med henblik på at begrænse varemærkeretten således, at "uddannelsesvirksomhed og undervisningsvirksomhed" begrænses til "sådanne tjenesteydelser indenfor VVS-området" samt at "tjenesteydelser, der ikke kan henføres til andre klasser" i klasse 42 begrænses til tjenesteydelser indenfor VVS-området".

Ankenævnet for Patenter & Varemærker
 
           
       
    31. januar 2001 - Afslutning på sagsbehandling
Den 19. juni 1998 traf styrelsen afgørelse i ovennævnte indsigelsessag. Indsigelsen blev ikke taget til følge. Denne afgørelse blev indbragt for Patentankenævnet den 18. august 1998. Patentankenævnet traf den 9. oktober 2000 afgørelse om, at den foreløbige registrering begrænses til følgende:

Klasse 37
Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed.

Klasse 41
Uddannelsesvirksomhed og undervisningsvirksomhed indenfor VVS-området.

Klasse 42
Juridisk bistand; videnskabelig og industriel forskning; programmering af computere; alt indenfor VVS-området.

Registreringsproceduren er dermed afsluttet den 9. oktober 2000, og registreringen står ved magt.

Patent & Varemærkestyrelsen
 
           
     

Flag of VVS-Dialogi

Copyright © 1997- 2018 VVS-Dialogi
Alle rettigheder forbeholdes